Ochrana osobních údajů

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace (dále DpS Plaveč), je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je poskytování sociální služby domov pro seniory a sociální služby domov se zvláštním režimem ve smyslu
§ 49, § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

DpS Plaveč zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DpS Plaveč je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. poskytování sociálních služeb
  2. poskytování ošetřovatelské péče
  3. zajišťování smluvních vztahů

Kontaktní adresa správce:
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, tel.: 515 252 250,
e-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz, ID datové schránky: hz5kiwk


Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě podpisu smlouvy o poskytování služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v rámci které jsou shromažďovány identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u ředitele organizace.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí