Domov pro seniory

Sociální služba – Domov pro seniory

 • Poslání poskytované služby Domov pro seniory:

  Posláním pobytové služby Domova pro seniory v Plavči, je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a zdravotního stavu, dle jejich individuálních potřeb, pravidelnou péči a pomoc, zachovávající lidskou důstojnost, vedoucí k aktivní podpoře samostatnosti a motivaci k činnostem a sociálním kontaktům, vždy v zájmu osob v náležité kvalitě služeb při dodržování lidských práv a základních svobod takovým způsobem, aby mohli uživatelé služeb s důvěrou žít v bezpečném a důstojném prostředí, které již nemůže být zajištěno v jejich původní domácnosti.

 • Cíle poskytované služby Domov pro seniory:

  Zajistit uživatelům služby, dle jejich individuálních potřeb, důstojné a bezpečné prožití života ve stáří, při zachování jejich zvyklostí, vycházejících z individuálních životních příběhů, podporou přirozených aktivit a individuálním zajištěním podpory udržení soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, osobní péče, ošetřovatelské a zdravotní péče, kontaktu se společenským prostředím a rodinou, orientace v Domově, pomoci v oblasti osobních práv, svobod a uplatňování vlastní vůle a to s podporou a pomocí odborně vzdělaného personálu. Poskytnout rychlou dostupnost u volné kapacity pobytové služby Domova pro seniory žadateli, který se nachází v nepříznivé sociální situaci.

  Domov pro seniory Plaveč si v souladu s výše uvedenými cíli stanovil v oblasti poskytování pobytové služby Domov pro seniory dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle.

 • Zásady poskytované sociální služby Domov pro seniory:

  Zaměstnanci jsou povinni znát a respektovat tyto zásady poskytování sociální služby:

  • Důstojnost - Vytváříme podmínky pro důstojné prožití života ve stáří především respektováním individuality každého uživatele služeb, přičemž dbáme na zachovávání lidských práv, svobod a soukromí uživatelů služeb. Dodržujeme zásady vzájemného slušného společenského chování.

  • Individuální přístup - Dbáme na respektování individuálních osobních potřeb a přání uživatelů služeb a to s ohledem na zachování jejich zvyklostí, vycházejících i z individuálních životních příběhů.

  • Podpora samostatnosti - Poskytujeme péči a pomoc vycházející z individuálně určených potřeb uživatelů takovým způsobem, aby byl uživatel služby aktivně podporován k samostatnosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde individuálně končí síly a možnosti seniora. Dle individuálních potřeb uživatele se nácvikem běžných činností snažíme o jeho návrat k samostatnosti, případně k zachování a udržení jeho schopností a sociálních kontaktů.

  • Dodržování lidských práv a základních svobod - Sociální služby poskytujeme kvalitně, v zájmu uživatelů a vždy takovým způsobem, při kterém důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody osob.

  • Bezpečí - Individuálně zde vytváříme uživatelům takové prostředí, které se v rámci možností přiblíží domácímu a to především podporou uživatelů v tom, aby měli na pokojích osobní věci ze svého původního domova, ke kterým mají vztah, aby byla pro ně poskytovaná služba bezpečná a také, aby se zde i oni cítili bezpečně aktuálně přizpůsobujeme prostředí Domova (bezbariérovost apod.). Dále podporujeme a pomáháme uživatelům v oblasti orientace v zařízení např. umístěním orientačních tabulí a nápisů.

  • Respektování soukromí - Dbáme na dodržování respektu k soukromí uživatelů služeb a to jak k osobním věcem, kdy s nimi manipulujeme vždy se souhlasem uživatele, tak k respektování soukromého prostoru uživatelů na pokojích, kdy vstupujeme se souhlasem uživatele a dále dbáme na zachovávání mlčenlivosti o všech citlivých a osobních informacích. Uživatelé mají možnost si uzamykat své pokoje, osobní věci na pokojích i budovu sociální služby domov pro seniory.

  • Rozvíjení a zachovávání důvěry - Poskytujeme péči a pomoc takovým způsobem, aby byla ve vztahu mezi zaměstnancem a uživatelem služby aktivně rozvíjena a zachovávána vzájemná důvěra. V komunikaci vždy volíme vlídný lidský přístup. Zachováváme vzájemnou rovnost s tím, že uživatel služby a pracovník jsou rovnocenní partneři, tj. že se zaměstnanec žádným způsobem nepovyšuje nad uživatele a uživatele nikterak neponižuje.

 • Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):
  • Osoby ve věku 60 let a více se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, pokud již tato pomoc nemůže být zajištěna v jejich původní domácnosti.
 • Služba Domov pro seniory není určena pro:
  • osoby mladší 60 let
  • osoby, u kterých lze adekvátní péči zajistit jiným typem sociální služby
  • pokud je toto diagnostikováno lékařem:
   • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
   • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
   • osoby, které nejsou způsobilé k pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí