Jak se stát uživatelem

Sociální služby se poskytují (dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) uživatelům v Domově pro seniory Plaveč na základě uzavřené písemné smlouvy. Nejprve je nutné podat „Žádost o pobytovou sociální službu domov pro seniory, nebo sociální službu domov se zvláštním režimem”. Žádost je možné získat přímo v zařízení při kontaktu se sociálním pracovníkem, nebo k tisku z webových stránek zde.

Na základě vyjádření komise je žadateli zasláno sdělení. Pokud není volná kapacita zařízení, je žádost se souhlasem zájemce zařazena do seznamu žadatelů o sociální službu.

NÁVOD K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI:

 1. Vyplňte žádost do vyznačených řádků. Tato žádost musí být podepsána žadatelem, případně jeho opatrovníkem (pokud je ustanoven).
 2. Přiložte k této žádosti následující přílohy:
  1. Lékařská zpráva vyplněná v tiskopise: „VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY”, dle druhu poskytované sociální služby: DOMOV PRO SENIORY nebo DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM.
   • Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu
  2. Kopie rozhodnutí o příspěvku na péči (pokud žadatel má přiznaný příspěvek na péči).
  3. Je-li žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům - rozsudek soudu o omezení ve způsobilosti k právním úkonům a listina o ustanovení opatrovníka.
 3. Vyplněnou žádost můžete podat osobně nebo zašlete poštou na adresu zařízení:

  Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
  Domov 1
  671 32 Plaveč

  e-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz
  internetové stránky: https://dps-plavec.cz

  Další informace Vám poskytnou sociální pracovníci osobně v DpS Plaveč, nebo telefonicky na tel.: 515 252 044, 515 252 250

Rychlý kontakt
Kontaktujte nás na telefonu
515 252 250
Aktuality
Seznam všech aktualit
Užitečné odkazy
Počasí